Metoda

| Jak przebiega ewaluacja?

Badanie przeprowadzane jest w czterech zasadnicznych etapach. Punktem wyjścia jest ewaluacja udostępnionych dokumentów dotyczących Państwa systemu/systemów oraz udzielenie szeregu odpowiedzi na podstawie kwestionariusza, jaki przygotowywany jest po rozmowie z Państwem. W dalszej kolejności dochodzi do przeprowadzenia wywiadów-rozmów z kadrą manadżerską oraz pracownikami, może mieć miejsce także ogólnozakładowa ewaluacja-ankieta. Kolejnym krokiem jest, o ile zachodzi taka konieczność, podjęcie działań i środków poprawczych wypracowanych wspólnie z naszymi ekspertami. Na podstawie całokształtu zgromadzonych informacji przygotowywany jest raport CASS, a także wystawiany dyplom CASS. Wskazany cykl może być powtórzony po dwóch latach. W ten sposób zapewniamy Państwu postępowanie zgodne z założeniami modelu ustawicznego polepszania jakości (PDCA).

| Co podlega ewaluacji?

Stosowana przez Instytut Compliance w ramach ewaluacji CASS metoda bazuje na normach ISO 19600 i ISO 37001 oraz niemieckim standardzie PS 980. Konkretne treści badania podlegają indywidualnemu ustaleniu, aby osiągnąć najlepsze możliwe efekty. Badanie dotyczy w szczególności następujących aspektów:

  • Ogólna koncepcja CMS
  • Treści i forma polityk compliance / polityk przeciwdziałania korupcji
  • Środki i metody analizy ryzyka
  • Formy i treści kodeksu compliance
  • Konieczności wprowadzenia i ukształtowania whistleblowingu
  • Szczególnych metod przeciwdziałania korupcji zgodnie z ISO 37001
  • Metod i środków komunikacji
  • Dróg raportowania i metod dokumentacji
  • Zarządzania w sytuacji kryzysu
  • Metod ewaluacji i ustawicznego ulepszania systemu

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o wyrażone w normach ISO 19600 i ISO 37001 zasady proporcjonalności i elastyczności. Oznacza to, że, w zależności od potrzeb organizacji, nie wszystkie ze wskazanych powyżej elementów muszą być implementowane w Państwa organizacji albo że dojść powinno do wprowadzenia dalszych, niewskazanych powyżej, elementów.