Idea

| Idea i cele CASS

Instytut Compliance oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia ewaluacji funkcjonującego u Państwa systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) oraz systemu przeciwdziałania korupcji. Ewaluacja przeprowadzana jest w oparciu o mające powszechny charakter oraz uznane globalnie standardy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Celem ewaluacji jest określenie status quo funkcjonowania systemów w organizacji, identyfikacja deficytów oraz wskazanie kierunków optymalizacji. W ten sposób organizacja poddająca się ewaluacji uzyskuje wskazanie, czy podejmowane przez nią działania compliance lub mające na celu przeciwdziałanie korupcji odpowiadają uznanym globalnie standardom norm ISO.

Wśród licznych korzyści przeprowadzanej przez Instytut Compliance ewaluacji wskazać należy m.in. na następujące:

 

| Dalsze korzyści

Dzięki CASS trzymujecie Państwo od zewnętrznych i niezależnych ekspertów informację, jak oceniać podejmowane w Państwa organizacji działania compliance lub antykorupcyjne w kontekście wymagań formułowanych przez obowiązujące globalnie standardy. Dowiadujecie się Państwo, odnośnie jakich miejsc, procedur, czy procesów występuje potrzeba optymalizacji. Badaniu poddawane są nie tylko procesy i struktury, ale także leżące u ich podstaw koncepcje i modele. Wykryte w toku ewaluacji deficyty mogą zostać od razu usuniętę, przykładowo poprzez organizację odpowiednich szkoleń, bezpośredni kontakt i możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami compliance oraz w zakresie przeciwdziałania korupcji. W trakcie procesu ewaluacji dojść może do wykrycia nowych ryzyk compliance i omówienia metod ich mitygacji. Ewaluacja przygotowuje Państwa organizację na ewentualny proces certyfikacji. Nasi audytorzy wiedzą, co badają: brali oni udział w wypracowywaniu wskazanych międzynarodowych standardów! Oszczędzacie Państwo zasoby finansowe oraz osobowe, jeżeli w toku ewaluacji dojdzie do wykrycia, że stosowane przez Państwa środki były nieproporcjonalne i przesadzone, dzięki czemu możliwa jest ich redukcja. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji CASS uzyskujecie Państwo korzyść rynkową względem konkurencji. Na zakończenie procesu uzyskujecie Państwo pisemny raport ewaluacyjny wraz z dyplomem CASS, w którym wskazane są zalecane kierunki działań. Dzięki procesowi ewaluacji dochodzi do znacznego wzmocnienia świadomości compliance w organizacji.